PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

Polski(e) związek(ki) sportowy(e) ...

Dodano: 2012-01-02 | 19:55:05


Stary Rok 2011 przyniósł bardzo wielu tancerzom polskim nowe wyzwania i dylematy: zatańczyć / nie zatańczyć turniej w Anglii; kontynuować karierę taneczną pod "starym" szyldem czy może wybrać "Idzie nowe"; a może zostać członkiem "polskiego związku sportowego"?


Właśnie o Polskim Związku Sportu Tanecznego (Info o PZSTan) traktuje ostatni ubiegłoroczny (30.12.2011) news na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Tanecznego.


Poniżej - za stroną PTT - przedruk informacji o PZSTan:

Kraków 28.12.2011 r.

Szanowni Członkowie Wspierający
Szanowni Członkowie Zwyczajni
Drogie Pary Taneczne

Uprzejmie informuję, że Komitet Założycielski POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU TANECZNEGO złożył w dniu 2 grudnia 2011 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki Nr 4/DP/2011 z dnia 2 listopada 2011 r., otrzymane w dniu 3 listopada 2011 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Sportu i Turystyki Nr 3/DP-2011 z dnia 20 września 2011 r., odmawiające wszczęcia postępowania o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, wskazując naruszenie przepisów postępowania oraz naruszenie prawa materialnego.

Zgodnie z wymogami formalnymi skarga została złożona za pośrednictwem Ministra Sportu i Turystyki. Do skargi dołączona została "Informacja dla Pani Joanny Muchy Ministra Sportu i Turystyki", zawierająca opis sytuacji prawnej i organizacyjnej sportu tanecznego w Polsce oraz prośbę o ponowną analizę sprawy i rozważenie możliwości uwzględnienia skargi w trybie art. 54 ust. 3 ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (1)

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Taneczne stara się o uzyskanie prawa polskiego związku sportowego. Wynikiem tych działań były w szczególności: decyzja Prezesa UKFiS BP-1239/01 z dnia 08.10.2001 oraz decyzje Ministra Sportu DPK-5350/06/RW z dnia 30.10.2006 i DPK/5769/2006/RW z dnia 05.01.2007 r., cofające zgodę na utworzenie Polskiego Związku Tańca Sportowego z siedzibą w Warszawie. Decyzje te jednak zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie lub Naczelny Sąd Administracyjny.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stawia polskim związkom sportowym wymóg członkostwa w Światowych Federacjach Sportowych, nominowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL), do organizacji światowej rywalizacji w danej dyscyplinie sportowej. Ustawa o sporcie stwarza nowe możliwości dla Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które na zasadzie wyłączności - jako jedyna organizacja z Polski była i jest członkiem World DanceSport Federation - Światowej Organizacji Sportu Tanecznego, nominowanej przez MKOL do organizacji światowej rywalizacji w sporcie tanecznym (dance sport).

Polskie Towarzystwo Taneczne i Federacja Tańca Sportowego nie czekając na zakończenie okresu dostosowania się przez polskie związki sportowe do ustawy o sporcie założyły w dniu 11 września 2010 roku Polski Związek Sportu Tanecznego. W dniu 21 października 2010 r. komitet założycielski Polskiego Związku Sportu Tanecznego skierował do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego w sporcie tanecznym.

Wniosek zawiera następujące uzasadnienie:
 1. Polskie Towarzystwo Taneczne, jeden z Założycieli Polskiego Związku Sportu Tanecznego, jest członkiem jedynej międzynarodowej organizacji działającej w dziedzinie sportu tanecznego, uznanej przez MKOl o nazwie World DanceSport Federation (WDSF), reprezentatywnej w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o sporcie;
 2. Statut World DanceSport Federation zakłada, iż jej członkiem może być wyłącznie jeden przedstawiciel każdego państwa, co uniemożliwia spełnienie wymogu art. 11 ust. 4 ustawy o sporcie przez Polski Związek Tańca Sportowego wobec faktu, iż Polska jest już reprezentowana w strukturach ww. organizacji;
 3. Podkreślić należy, iż na skutek faktu przynależności Polskiego Towarzystwa Tanecznego do WDSF posiada ono m. in. wyłączność w zakresie:
  a. nominowania par i formacji do udziału w turniejach mistrzowskich i pucharowych WDSF;
  b. nominowania par do udziału w turniejach World Games;
  c. nominowania sędziów do uzyskania licencji sędziów WDSF;
  d. występowania z aplikacjami dotyczącymi uzyskania prawa organizacji turniejów mistrzowskich i pucharowych WDSF;
  e. występowania z aplikacjami dotyczącymi uzyskania prawa organizacji turniejów rankingowych WDSF.
 4. Po uzyskaniu przez Polski Związek Sportu Tanecznego statusu polskiego związku sportowego w dyscyplinie sportu tanecznego Polskie Towarzystwo Taneczne wystąpi do World DanceSport Federation o przeniesienie swoich praw członkowskich na rzecz Polskiego Związku Sportu Tanecznego (którego jest jednym z Założycieli). Co istotne, Polskie Towarzystwo Taneczne przeprowadziło z WDSF rozmowy w tym przedmiocie i uzyskało stosowne gwarancje ze strony WDSF.

Wniosek o utworzenie polskiego związku sportowego w sporcie tanecznym, wraz z załącznikami, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie był kompletny i stanowił podstawę do wydania przez Ministra Sportu i Turystyki zgody na utworzenie polskiego związku sportowego w sporcie tanecznym.

Pragnę podkreślić, że ustawa o sporcie oraz obecna i gwarantowana w przyszłości przynależność PTT do WDSF a także odmowa WDSF w przedmiocie nabycia przez obecny Polski Związek Tańca Sportowego stwarzają absolutną możliwość do tego, aby po zakończeniu okresu na dostosowanie się polskich związków sportowych do wymogów ustawy o sporcie cofnąć Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego decyzją Ministra Sportu i Turystyki prawa polskiego związku sportowego i nadać je Polskiemu Związkowi Sportu Tanecznego.

Przedstawione powyżej działania komitetu założycielskiego Polskiego Związku Sportu Tanecznego mają na celu przyspieszenie zakończenia długotrwałego procesu ubiegania się o wydanie przez Ministra Sportu i Turystyki decyzji na utworzenie polskiego związku sportowego w sporcie tanecznym.

Franciszek Witos
Prezes ZG PTT


(1) przypis redakcji Twist Service:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270).

Art. 54. §1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
§2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
§3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.


Kalendarium:
 • 25 października 1995 - powstaje Polski Związek Tańca Sportowego (PZTSport) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 16/426 - posiadający status "polskiego związku sportowego".
 • 11 lutego 2007 - zawiązuje się Polski Związek Tańca (PZTan) - stan aktualny - nieznany?!
 • 25 czerwca 2010 - Sejm RP uchwala Ustawę o sporcie.
 • lipiec 2010 - Idzie nowe?
 • grudzień 2011 - Nadchodzi nowe!


Post Scriptum.

Co wynika z "Info o PZSTan"?

Zmieniają się prezesi, zarządy, ministrowie, a patowa sytuacja wciąż trwa! We wrześniu 2011 roku Minister Sportu i Turystyki - po raz kolejny - odmawia Polskiemu Związkowi Sportu Tanecznego wszczęcia postępowania o wyrażenie zgody na utworzenie przez PZSTan polskiego związku sportowego. PZSTan 2 grudnia 2011 roku składa skargę do Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra, podnosząc "bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania" i licząc, że Minister "w zakresie swojej właściwości uwzględni skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy", a tym samym cofnie Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego z siedzibą w Warszawie prawa polskiego związku sportowego i przyzna te prawa PZSTan, pośrednio Polskiemu Towarzystwu Tanecznemu - jako jednemu z założycieli PZSTan.

Od 1995 roku (16 lat!!!), a od 2001 roku (10 lat !!!) - odkąd po raz pierwszy Polskie Towarzystwo Taneczne nie uzyskało praw "polskiego związku sportowego" - działacze taneczni w Polsce, po obu stronach barykady, nie są w stanie, nie chcą osiągnąć (?!) kompromisu na rzecz POLSKICH TANCERZY, reprezentujących w ostatnich latach coraz wyższy poziom, który potwierdzają znakomitymi wynikami osiąganymi na europejskich i światowych parkietach.


Dziś jest
25 lipca 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI