PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Polskie Towarzystwo Taneczne

Rzecznik PTT odpowiada

Dodano: 2014-10-04 | 14:39:57


Publikujemy odpowiedź rzecznika prasowego PTT - Pani Ewy Gardyańczyk-Wojnowskiej na pytania zadane w artykule "Sędziego: Być, albo nie być?".



 1.  Co dla działaczy PTT jest ważniejsze: uchwała Zarządu Głównego PTT, czy komentarz zamieszczony przez rzecznika prasowego PTT?
  Można odnieść wrażenie, że jedno wyklucza drugie ..
  .

 2. Uchwała Zarządu Głównego PTT i komentarz Rzecznika prasowego PTT są ze sobą spójne. Komentarz oparty jest na treści zawartej w uchwale i dotyczy wszystkich, do których adresowana jest uchwała. Uchwała ZG PTT jest przepisem obowiązującym członków PTT. Komentarz Rzecznika prasowego jest wskazówką, dodatkową informacją. Komentarz Rzecznika prasowego PTT z dnia 16.09.2014 r. podkreśla, iż Zarząd Główny PTT nie ma nic przeciwko sytuacji kiedy sędzia PTT pracuje w komisji sędziowskiej na turniejach innych organizacji. Oczekujemy jednak, aby sędziowie PTT byli reprezentantami PTT. Jeśli chcą nabyć uprawnienia sędziowskie innej organizacji, nie może to być organizacja uznana za organizację działającą na szkodę PTT.

 3. Czy sędziowie mogą mieć pewność, że ich prawa nabyte w którejkolwiek organizacji, nie zostaną im nagle odebrane (na skutek zmiany przepisów) w trakcie ważności licencji? Czy zostanie, w takim przypadku, zwrócona opłata licencyjna i koszty poniesione w związku z uczestnictwem w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich?

 4. Sposób nabycia i utrzymania uprawnień sędziowskich PTT regulują Przepisy Sędziowskie PTT. Przepisy jak każdy akt prawny mogą ulegać zmianie, nawet w trakcie ich obowiązywania. Zmiana Przepisów Sędziowskich o treść Uchwały ZG PTT nr 90/2014 z dnia 5 września 2014 r. jest dopuszczalną prawnie procedurą. Podkreślamy, że ZG PTT przewidział tzw. „czas przejściowy” umożliwiający sędziom, którzy nabyli uprawnienia innej organizacji działającej na szkodę PTT, dostosowanie swojego statusu. Jednocześnie przypominamy, że Uchwała ZG PTT nr 90/2014 nie wprowadza bezwzględnego ograniczenia dla sędziów PTT posiadania uprawnień sędziowskich innej organizacji, tylko zawęża je do organizacji działającej na szkodę, a taką organizacją jest FTS zgodnie z Uchwałą ZG PTT nr 83/2014 z dnia 5 września 2014 r. Sędziowie zostali pouczeni o treści Uchwały ZG PTT nr 90/2014 na tegorocznym szkoleniu sędziowskim. Wiedzą więc, że to czy będą mogli korzystać z uprawnień sędziego PTT zależy od nich samych, albowiem mogą się zrzec uprawnień sędziego FTS. Zachowując jednak te uprawnienia zrzekają się tych w PTT. PTT jako organizacja nadająca określone uprawnienia może je regulować. Wprowadzona zmiana w Przepisach Sędziowskich PTT stanowi nowe kryterium uzyskania jak i utrzymania uprawnień sędziowskich w PTT. Kryterium to podobnie jak inne kryteria np. udział w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich, organizowanych raz do roku, stanowi jedynie katalog obowiązków sędziego PTT.

 5. Czy w związku z cytowanymi uchwałami PTT, w sytuacji zawieszenia sędziego przez PTT w związku z zapisaniem się do "wrogiej organizacji", władze PTT uwzględnią i zwrócą koszty poniesione przez sędziów za uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT, które odbyło się we wrześniu 2014 r.

 6. Sędziowie zostali poinformowani o decyzjach Zarządu Głównego PTT przed rozpoczęciem szkolenia, które odbyło się 6-7 września 2014r. w Warszawie. Wszyscy, którzy pozostali na szkoleniu podjęli świadomą decyzję poniesienia kosztów szkolenia. Sędziowie, którzy zrezygnowali ze szkolenia otrzymają zwrot opłaty za szkolenie sędziowskie.

 7. Czy sędziowie mogą bez obaw sędziować turnieje w PTT i w FTS-e, będąc na listach sędziów obu organizacji?

 8. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTT nr 83/2014 oraz 90/2014 z dnia 5 września 2014 r. sędziowie muszą zdecydować, na której liście sędziów chcą pozostać: PTT czy FTS. Sędziowie, którzy wybiorą PTT mogą bez obaw sędziować turnieje w PTT i w FTS, ale jako sędziowie PTT. Natomiast sędziowie posiadający licencję WDSF, którzy podpisali stosowną deklarację zamieszczoną na stronie PTT będą mogli pozostać na listach sędziów obu organizacji i sędziować turnieje w PTT, pod warunkiem, że dotrzymają warunków zawartych w przytoczonej deklaracji.


Rzecznik prasowy PTT



Dziś jest
28 maja 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI