KOMENTARZE

Artykuł: Podział ruchu tanecznego w Polsce stał się faktem

powrót

Poprzednia 12345 Następna
62

~Pomocnik

Dodano: 2012-01-12 | 10:14
Pisze ponieważ kiedy przeczytałem list napisany do tancerzy od PTT nie mogłem uwierzyć jak wiele nieprawdziwych informacji zostało umieszczonych. Aż przykro ze tak wielkie pranie mózgu robi sie tancerzom . Nie jest prawda ze na poczatku byl amatorzy Idsf i zawodowcy WDC . Była przede wszystkim najpierw jedna federacja. Potem powstał IDSF.,i Wdsf nie jest jedyna prawowita federacja pod MKOL. . Oczywiście powstała Amateur Leag ale to nie było powodem problemów pomiędzy obecnymi dwoma federacjami. WDC nigdy nie zabranialo tańczyć w turniejach IDSF natomiast IDSF przede wszystkim stwarzal problem w tańczeniu w turniejach WDC a przede wszystkim w angielskich turniejach. Problem tez zaczął sie od tego ze to IDSF chciało sie poczuć mocnym i mieć pełnię władzy wiec wprowadzono przepis ze sędziowie WDC a przede wszystkim angielscy trenerzy musieli i musza nadal zdawać egzamin, starać sie o licencje IDSF . Nie zapominajmy kto stworzył początki tańca i kto rozwinął nalepsze pary na świecie. Nawet byli mistrzowie swiata i finaliści najwiekszych trzech turnieji na świecie z innych krajów np. Włoch ,Danii szło ilu sie w Anglii i nadal są w federacji WDC . W federacji WDC a w tym Amateur Leag tez są mistrzostwa swiata i Europy i mogą w nich tańczyć wszystkie pary .. Są tez mistrzostwa danego kraju.. Tutaj przede wszystkim chodzi o jakość trenerów a przede wszystkim sędziów . Podam jeden przykład na turnieju w ........cdn........
61

~ARYSTOTELES

Dodano: 2012-01-11 | 19:53
A może warto, żeby tancerze, trenerzy i zwolennicy tej pięknej dyscypliny inwestowali nie tylko w swój rozwój fizyczny ale również intelektualny, choćby dlatego by potrafili zrozumieć swój własny (choć urzędowy) język.
60

~co prawda to prawda

Dodano: 2012-01-11 | 19:01
jezych urzedowy jest gorszy od chinszczyzny ,nie jest prosty, klarowny , logiczny . Karkolomna stylistyka .Nie dziwota ze urzednicy w sejmie zatwierdzaja nowe ustawy w ogole ich nie czytajac !!!!!Ciekawe ilu trenerom bedzie sie chcialo formulowac program odpowiadajacy wszystkim punktom i podpunktom ??????? I tak w ten sposob pieniadze zostana dla "swoich".
59

~Anonim

Dodano: 2012-01-11 | 18:33
"PTT korzysta w pełni ze wszystkich wymienionych praw i poprzez swoich członków wypracowało dla Polski znaczącą pozycję w światowym sporcie tanecznym"

hahaha, ciekawe kiedy ostatnim razem jakiś polski sędzia sędziował ME lub MŚ.
Jak to mówią - to jest bullshit Panie Witos. Jesteście śmieszni.
58

~

Dodano: 2012-01-10 | 23:16
Po co robisz taki wpis? Jak nie umiesz czytać, ten tekst przeznaczony jest dla Zarządu PTT, nie dla Ciebie.
57

~Ty

Dodano: 2012-01-10 | 23:10
Do ja.
Wszystko napisane językiem ustawy. Widzisz i własnie to jest powód że wielu ludzi nie przebrnie przez połowę nawet Twojej wypowiedzi (cytatu). Wszelkie Zarządy powołane są do czytania i podawania ludziom na tacy ROZWIĄZANIA napisz to i to składaj tu i tu. Teraz wszyscy mają wybór bo maja być dwie federacje. Ja nie mam czasu na czytanie i wybieram się do federacji która to za mnie zrobi.
56

~

Dodano: 2012-01-10 | 17:36
Szanowny Zarządzie więcej nie mogę pomóc, tu jest wszystko, serdecznie proszę o zapoznanie się z poniższym:

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 19 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę ? 25 070 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2011 przeznaczono kwotę ? 21 304 000,- PLN.

1. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert W pierwszym terminie przyjmowane będą:
- oferty dotyczące zadań realizowanych w okresie 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku
oraz
- oferty programów, kampanii, projektów i zadań całorocznych, których realizacja może obejmować okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2012 roku.
Konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych po 30 kwietnia 2012 roku zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu ofert złożonych w pierwszym terminie.

a) Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2012 roku;
b) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
c) Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 9 marca 2012 r.
d) Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3 po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek lub załączniki;
e) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
f) Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
g) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

2. Zadania przewidziane do realizacji:

1) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, program ?Sportowy Plon?;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, program ?Młodość pełna pasji?,
3) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - ?Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego?,
4) Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ?Trzymaj formę?,
5) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
6) Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich.

3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, które mają na celu:
a) wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
b) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
c) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
f) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych ?Moje Boisko - ?Orlik 2012?;
g) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.
4. Zasady przyznawania dotacji:

4.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ? zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.
4.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. 2.
4.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych(*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

6. Wymagane dokumenty:
a) formularz oferty Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia;
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: ?Sport dla Wszystkich ? konkurs ofert na rok 2012 ? I etap".

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej.

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej odnośnik www oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki odnośnik www
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowania i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i do 10 % w przypadku pozostałych zadań.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli ?za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie ?upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn.: ?Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania?, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Data publikacji : dn.29 grudnia 2011
Odpowiedź ministra sportu i turystyki
na interpelację nr 20254
w sprawie ustawy o sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizując cele ukierunkowane na popularyzację, wspieranie rozwoju i promocję sportu, kieruje szeroką ofertę współpracy do organizacji pozarządowych. Współpraca polega na zlecaniu tym organizacjom zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, zadań w ramach programu zajęć sportowych dla uczniów, a także zadań w ramach programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Zadania mogą być dofinansowane wyłącznie w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert (wniosków) ogłaszanych przez ministra sportu i turystyki. W celu informowania o planowanych kierunkach działalności ministerstwa ogłoszenia konkursowe na dany rok kalendarzowy umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej MSiT z zachowaniem trzytygodniowego, ustawowego terminu przyjmowania wniosków. Każde ogłoszenie konkursowe zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Wyniki konkursu ogłaszane są bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej MSiT i przekazywane do wiadomości wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Odpowiedź ministra sportu i turystyki
na interpelację nr 17119
w sprawie zapisów ustawy o sporcie

6. Wykładnia językowa i systemowa art. 28 ust. 2 pkt 5 pozwala stwierdzić, że mowa jest o stypendiach udzielanych przez klub sportowy z dotacji udzielonej na ten cel przez jednostkę samorządu terytorialnego. Tak więc klub sportowy, na podstawie art. 5 ustawy, może ustanowić stypendia sportowe i sfinansować je z dotacji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy jednostka samorządu terytorialnego może samodzielnie ustanawiać i finansować stypendia sportowe. Należy przy tym zaznaczyć, że stypendium sportowe, o którym mowa w art. 5 ustawy, może być również ustanawiane i finansowane przez klub z własnych środków.

Odpowiedź ministra sportu i turystyki
na zapytanie nr 8484
w sprawie wejścia w życie nowej ustawy o sporcie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) w art. 28 ust. 1 stanowi, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

W ust. 2 tego artykułu wskazano, że dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej ( !!! )

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostęp społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Należy wskazać, że katalog wydatków ma charakter otwarty i obejmuje swoim zakresem również wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Regułą ustanowioną przepisami ustawy o sporcie jest, by dotacja ta służyła realizacji celu publicznego. Cel publiczny wskazany w art. 27 oraz art. 28 ust. 2 ustawy odnosi się do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Istnienie szczególnie uzasadnionego interesu (celu publicznego) w rozumieniu j.s.t. pozwoli tej jednostce ukierunkować strumień wsparcia finansowego na określone zadanie, które zostanie uznane za wymagające szczególnego udziału finansowego. Należy zaznaczyć, że doprecyzowanie celu publicznego będzie każdorazowo uzależnione od aktualnych potrzeb jednostki samorządu terytorialnego i wskazane w stosownej uchwale, stanowiącej podstawę do udzielenia wsparcia finansowego.

Przykładowo można wskazać, że celem publicznym może być poprawa warunków uprawiania sportu, poprawa kondycji fizycznej czy też osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników. Przedstawiając powyższe, należy stwierdzić, że cel publiczny jest czymś więcej niż tylko wskazaniem klas rozgrywkowych, których wspieraniem jest zainteresowana dana jednostka samorządu terytorialnego. Cel publiczny to cel dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi i dostępny dla wszystkich.

Z poważaniem
Minister
Adam Giersz
Warszawa, dnia 31 stycznia 2011 r.
55

~do nr 45

Dodano: 2012-01-10 | 12:21
najlepsze pary jadąc do Anglii mają zapewniony profesjonalizm u każdego trenera -mistrza. A co mają zapewnione dobre pary u konsultantów WDSF takich jak Panowie W W Ch..,w jakim celu z takim polskim konsultantem bierze lekcje jedna z najlepszych rosyjskich par???? Kto płaci panu w 80 euro za lekcje...za co płaci???
54

~Marek

Dodano: 2012-01-10 | 12:17
Może inni przejdą póżniej ,ktos musi być pierwszy i dać przykład ,młodzi jeszcze się zastanowią nad tym do przyszłego roku.
53

~;)

Dodano: 2012-01-10 | 12:13
Nie ma sprawy ;) nie bede czepial sie slow ;) powiem ci tylko ze 4 pary z Polski beda tanczyc UK i Marek z Paulą tez napewno zatancza !
52

~do ja

Dodano: 2012-01-10 | 12:12
a ja myslę ,że dla tych par liczy się szacunek ddla swojego tańca ,do siebie i nie pozwolą kopać się w tyłek przez grupkę cwaniaków którzy dorwali sie do władzy.
51

~

Dodano: 2012-01-10 | 11:56
Dobrze, pokornie przepraszam, za ten finał MP 2011, rzeczywiście to najlepsze polskie, sugerowałem się Kozunem, jednak myślę, że Kosa, Tomek, Rusu, Sadek się już zdecydowali, dawno wiadomo, że chcieliby tam tańczyć, więc rozpatrywałem półfinał, ćwierć finał i tak jakoś trudno mówić o najlepszych, w zasadzie prócz Jeszkego nie ma nikogo, kto ma z roku na rok progresję, zobacz w 2010, w grudniu na forach, można znaleźć takie wpisy, gdzie zgadza się półfinał, czy ćwierć finał z wpisem.
Swoją drogą, myślę, żę takie PARY, mogłyby najwięcej zdziałać w tym zamieszaniu, dlaczego tego nie robią?
Z resztą - myślę i tak, że nie zatańczą w Anglii. Kolejny tytuł, dla Kosy nęci, na Anglię ma jeszcze duuuuużo czasu, zobaczycie, że będzie tańczył MP!!!
50

~Kto chce tanczyc w Anglii?

Dodano: 2012-01-10 | 11:12
Odpowiedz na Twoje pytamie chcialbym rozpoczac od zaznaczenia iz duza czesc z tych par juz nie istnieje.
Dariusz Mycka-Anna Skwira, Krzysztof Musiol-Katarzyna Kozlowska, Kamil Pucko-Magda Kaminska, Marcin Kalitowski tanczy w zawodowcach, i kilka jeszcze par sie znakdzie. Tak wiec nagle z 24 par robi nam sie 19, lub 20. Oczywiscie ktos moze powiedziec ze czesc z nich ma juz nowe partnerki/partnerow, ale pytasz o zeszloroczne mp.
Przechodzac do Meritum z 6 parowego finalu w standardzie po pdrzuceniu pary Mycka-Skwira zostaje 5 par. Z krorych 4 chca tanczyc w Anglii? Czy nadal uwazasz ze powiedzenie najlepsze polskie pary jest nie na miejscu, jesli 4/5 pozostalych z zeszlorocznego finalu par chce tam zatanczyc ?!
W youtchach sytuacja jest juz zupelnie tragiczna, 90% sie rozpadlo, a 5% przechodzi do Amatorow wiec na podstawie zamieszczonych przez ciebie wynikow z ostatnich mp youtch ciezko cokolwiek powiedziec.
Z reszta problem ten jak wiadomo dotyczy przede wszystkim Doroslych !
49

~

Dodano: 2012-01-10 | 10:45
Nie przesadzaj z tym "najlepsze polskie pary" może odpowiedniej było by pisać "dobre polskie pary" albo "w ogóle polskie pary".
Jestem całym sercem za tym, aby nie było żadnych dyskwalifikacji, żadnych ograniczeń, aby było tak, że taniec połączy działania najlepiej dla niego chcących w Polsce, ale nie przesadzajmy z tymi najlepszymi, bo do Anglii wcale nie jadą najlepsi i może dobrze, niech ci średniacy patrząc, mają możliwość podglądania również w Anglii jak i w Polsce
I tutaj rodzi się pytanie, oczywiście nie żądam na nie odpowiedzi, kto z tych dwóch kategorii, z ubiegłorocznego finału MP chciałby tańczyć w 2012 na turniejach innych niż WDSF-y
Oto wyniki z 2011 z MP:
20 1 Kosaty Marek, Glazik Paulina ESTELA Olsztyn Polska 1/ 56
38 2 Sadecki Andrzej, Nawrot Karina GRACJA Zielona Góra Polska 2/ 56
36 3 Rusu Siergiu, Makar Dorota SZOK Gliwice Polska 3/ 56
51 4 Tomczak Łukasz, Jurczak Aleksandra CONTRA Warszawa Polska 4/ 56
28 5 Myćka Dariusz, Skwira Anna ESTELA Olsztyn Polska 5/ 56
12 6 Jeschke Jacek, Żudziewicz Hanna BLUE CLASSIC Warszawa Polska 6/ 56
32 7 Pogrebniak Jegor, Janicka Paulina FEELING Warszawa Polska 7/ 56
27 8-9 Musioł Krzysztof, Kozłowska Katarzyna MOSSO Kędzierzyn-Koźle Polska 8-9/ 56
30 8-9 Papużyński Mateusz, Czyżyk Katarzyna JANTAR Elbląg Polska 8-9/ 56
16 10 Kalitowski Marcin, Florczuk Katarzyna ASTRA Szczecin Polska 10/ 56
33 11-12 Pućko Kamil, Kamińska Magdalena CONTRA Warszawa Polska 11-12/ 56
48 11-12 Szulgo Marek, Schodnik Renata GRACJA Zielona Góra Polska 11-12/ 56
15 13 Kalinowski Szymon, Grabicka Grażyna AKTT Szczecin Polska 13/ 56
55 14 Śmikiel Mateusz, Sielicka Maria SŁOŃCE Poznań Polska 14/ 56
31 15-16 Paszewski Piotr, Mierzwa Weronika PM Lubin Polska 15-16/ 56
46 15-16 Szkutnik Bartłomiej, Minkiewicz Alicja JANTAR Elbląg Polska 15-16/ 56
22 17 Kozuń Artur, Wierzyńska Kamila ESKULAP Łódź Polska 17/ 56
14 18-19 Kadłubowski Maciej, Kopacz Maja AKSEL Rzeszów Polska 18-19/ 56
40 18-19 Sikora Norbert, Wójcik Dominika CENTRUM TAŃCA Lublin Polska 18-19/ 56
10 20 Guzierowicz Arkadiusz, Dmochowska Katarzyna ASTRA Szczecin Polska 20/ 56
35 21 Rey Tadeusz, Krawczyk Nicole FEELING Warszawa Polska 21/ 56
47 22 Szostek Krzysztof, Kowalik Małgorzata CIEŚLAK Jelenia Góra Polska 22/ 56
39 23-24 Sieduszewski Łukasz, Mazur Monika ZAMEK Lublin Polska 23-24/ 56
49 23-24 Tichoniuk Marcin, Gajak Agnieszka JANTAR Elbląg Polska 23-24/ 56

I w youth:

145 1 Le Michał, Durańska Kamila DUET Warszawa Polska 1/ 53
154 2 Myka Krzysztof, Kowalska Małgorzata MYKA Zamość Polska 2/ 53
168 3 Urbański Michał, Skierska Izabela BLUE CLASSIC Warszawa Polska 3/ 53
169 4 Urbański Paweł, Szostek Karolina BLUE CLASSIC Warszawa Polska 4/ 53
150 5 Mikrzak Maciej, Michalik Martyna DUET Warszawa Polska 5/ 53
125 6 Czyżyk Mateusz, Pilipczuk Marta JANTAR Elbląg Polska 6/ 53
127 7 Dziedzic Oskar, Iwańska Klaudia CENTRUM TAŃCA Lublin Polska 7/ 53
144 8 Le Daniel, Jabłońska Sandra DUET Warszawa Polska 8/ 53
132 9 Godziebiewski Mateusz, Mikołajewska Ewelina BLUE CLASSIC Warszawa Polska 9/ 53
161 10 Pućko Piotr, Talabska Oktawia CONTRA Warszawa Polska 10/ 53
129 11 Firląg Piotr, Dąbrowska Ewelina Corte Top Dance Warszawa Polska 11/ 53
141 12 Kotala Dominik, Kotala Anna MAESTRO Opole Polska 12/ 53
167 13 Sztuce Vel Stuzmania Edgar, Barycka Justyna ZAMEK Lublin Polska 13/ 53
153 14-15 Muzykowski Mateusz, Bartyś Agnieszka ZAMEK Lublin Polska 14-15/ 53
173 14-15 Zakowicz Kacper, Zakowicz Natalia LATINO CAFE Gdynia Polska 14-15/ 53
172 16 Winowski Arian, Woch Karolina BLUE CLASSIC Warszawa Polska 16/ 53
152 17 Murawski Antoni, Wdowicz Katarzyna DANCE ACADEMY Bydgoszcz Polska 17/ 53
131 18 Furman Wojciech, Hamulska Dominika ISKRA Piła Polska 18/ 53
138 19 Kopczyński Adrian, Głębocka Natalia CONTRA Warszawa Polska 19/ 53
176 20 Karowiec Marek, Karowiec Anna ESTELA Olsztyn 20/ 53
142 21 Kowalski Hubert, Wawrzusiszyn Agata MUZA Olsztyn Polska 21/ 53
137 22 Kledzik Bartosz, Kordyś Aneta ISKRA Piła Polska 22/ 53
160 23 Połeć Jakub, Duszna Kinga PROGRESS Warszawa Polska 23/ 53
136 24 Kieszek Mateusz, Opalińska Sandra DUET Warszawa Polska 24/ 53

Moim zdaniem nie przewijały się tu nazwiska tych najlepszych, a Ci najlepsi przedwcześnie zdecydowali o odejściu z PTT - IDZIE NOWE! Myślę, że po takich wpisach, całym tym zamieszaniu nie ma odwrotu od zmian. Nie wszystko będzie załatwione od razu, ale powoli spokojnie. Przynajmniej ku temu się ma. Powodzenie Ewolucjoniści!
48

~Do 47

Dodano: 2012-01-10 | 10:18
To chyba ty nie rozumiesz sytacji... A moze na reke Ci bedzie jak najlepsze polskie pary zostana zawieszone...??
Poprzednia 12345 Następna

Dziś jest
30 listopada 2023

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI