PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Mistrzostwa Polski ???

Dodano: 2014-02-07 | 04:56:48


W sobotę, 8 lutego 2014 roku, w Ełku, odbędzie się pierwszy z trzech turniejów tańca o tytuł ... właśnie ... Mistrzów Polski PTT i FTS, czy Mistrzów PTT i FTS ???


Spór o używanie nazwy "Mistrzostwa Polski" nie jest nowy i jak dotąd nie rozwiązany. Twist Service przybliżał już "konflikt", pomiędzy PTT i FTS - z jednej strony, a Polskim Związkiem Tańca Sportowego - z drugiej, o prawo do wyłącznego używania nazwy "Mistrzostwa Polski" i pokrewnych.

Komu Mistrzostwa Polski?Dziś prezentujemy stanowisko Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa działającego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa jako organu nadzorującego stowarzyszenia.

Pan Jan Żądło - Dyrektor Wydziału, w odpowiedzi na wniosek Twist Service o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydanej decyzji organu nadzoru, to jest Prezydenta Miasta Krakowa, skierowanej do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, o usunięcie z dokumentów PTT wszelkiego nazewnictwa, które narusza lub może sugerować naruszenie art. 13 ustawy o sporcie, w tym „Mistrzostwa Polski”, „Puchar Polski”, czy nazewnictwa sugerującego powołanie kadry narodowej przez PTT i FTS, poinformował:

Organ nadzoru nie wydaje decyzji administracyjnych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, może natomiast na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) wystąpić do stowarzyszenia w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości o:
  • ich usunięcie w określonym terminie,
  • udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
  • wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 ustawy.

Organ nadzoru wystąpił pismem z dnia 12.12.2013 r., do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego o usunięcie z dokumentów PTT wszelkiego nazewnictwa, które narusza lub może sugerować naruszenie art. 13 ustawy o sporcie (skan pisma w załączeniu).

Pismo otrzymała również Główna Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli wewnętrznej Towarzystwa, celem podjęcia stosownych działań kontrolnych.

Pisma organu nadzoru zostały skutecznie doręczone do siedziby Stowarzyszenia w dniu 03 stycznia 2014 roku.

Zarząd Główny PTT powinien poinformować organ nadzoru o podjętych działaniach w zakresie usunięcia naruszeń art. 13 ustawy o sporcie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Na pytanie - Jakie kroki podejmie organ nadzorujący wobec PTT i FTS w przypadku nie wykonania zaleceń zawartych w piśmie z 12 grudnia 2013 - Pan Jan Żądło stwierdził, że: "Organ nadzoru do czasu otrzymania odpowiedzi od Stowarzyszenia i stwierdzenia, jakie podjęło ono działania nie można się odnieść, co do ewentualnych dalszych kroków organu nadzoru wobec organizacji."


Jak postąpił (postąpi) Zarząd Główny PTT - oficjalnie nie wiemy, gdyż na skierowane także do PTT zapytania redakcja odpowiedzi nie otrzymała. Jednak brak odpowiedzi jest także odpowiedzią, albowiem w kwestii stosowania nazwy "Mistrzostwa Polski" przez PTT nic się nie zamieniło, zarówno na stronach internetowych PTT jak i pierwszych, w bieżącym roku, mistrzostw w Ełku rozgrywanych w tańcach latynoamerykańskich.

Czy spór o nazwę "Mistrzostwa Polski" zostanie w najbliższym czasie definitywnie rozwiązany - trudno wyrokować? Jak wiadomo tożsame zalecenia organ nadzorujący wydał Zarządowi Głównemu PTT już w 2011 roku - trzy lata temu!

Ten artykuł, i wcześniejsze, świadczą, że organ nadzorujący jest albo bezsilny, albo nie jest zainteresowany wyegzekwowaniem wykonania swoich zaleceń przez Zarząd Główny PTT. Jak zauważa Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa - organ nadzorujący NIE WYDAJE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH!!! Czy urzędnik będzie zainteresowany zakończeniem sprawy - podejmowaniem działań na rzecz środowiska, z którym się nie identyfikuje - i oddaniem rozpatrzenia sporu Sądowi Powszechnemu? Wiemy, że nie, gdyż nie zostały wyegzekwowane i zakończone sprawy rozpoczęte już w 2011 roku!

Jedno jest pewne. Sytuacja na scenie tańca towarzyskiego w Polsce jest zdecydowanie inna, niż przed trzema laty.

W interesie polskich tancerek i tancerzy, wylewających siódme poty na salach treningowych i wykładających na swoją pasję prywatne pieniądze, nie jest obojętne, czy będą MISTRZAMI POLSKI, czy Mistrzami PTT i FTS i to dla tychże tancerzy, o których często się zapomina, spór o nazwę MISTRZOSTWA POLSKI, MISTRZ POLSKI, powinien zostać definitywnie rozwiązany!
Dziś jest
28 maja 2023

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI