PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

Zakazy, nakazy, bezsilność ...

Siłą bezsilnych - ZNAK ZAKAZU!!!

Dodano: 2012-03-15 | 10:37:31


Przytaczamy w całości komunikat Prezydium ZG PTT, jaki pojawił się wczoraj (14 marca 2012) na stronie Polskiego Towarzystwa Tanecznego.


Komunikat Prezydium ZG PTT


Dotyczący udziału tancerzy – członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego w zawodach
innych niż organizowane przez PTT lub przez podmioty działające z upoważnienia PTT


  • kierując się potrzebą zapewnienia powszechnie przyjętych standardów zachowań obowiązujących w sporcie, w tym również w sporcie tanecznym,
  • mając na uwadze potrzebę zachowania jednolitości i spójności współzawodnictwa sportowego w sporcie tanecznym oraz zasady etycznego postępowania członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
  • uznając, że nadrzędnym celem jest postępowanie zgodne z duchem fair play, służące rozwojowi i propagowaniu sportu tanecznego będącego częścią światowego współzawodnictwa organizowanego i prowadzonego przez World Dance Sport Federation,
  • posiadając uprawnienia do tworzenia i stosowania zasad odnoszących się do współzawodnictwa organizowanego w ramach Polskiego Towarzystwa Tanecznego obowiązujących wszystkich tancerzy biorących udział w tym współzawodnictwie,

oraz mając na uwadze, że:

  • zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 Statutu PTT członek Towarzystwa zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu PTT, uchwał władz krajowych i jego władz okręgowych,
  • zgodnie z obowiązującymi wszystkich zawodników PTT Przepisami sportowego tańca towarzyskiego, w szczególności art. 10 lit. w) tancerze klubów zrzeszonych w PTT, którzy chcą brać udział w zawodach tanecznych organizowanych przez inne organizacje bądź instytucje, są zobowiązani uzyskać na to zgodę Zarządu Głównego PTT,

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, działając w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 10, 15 i 16 oraz art. 11 ust. 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Tanecznego informuje, co następuje:

Udział tancerzy / par tanecznych w zawodach innych niż organizowane przez Polskie Towarzystwo Taneczne lub podmioty organizujące to współzawodnictwo z upoważnienia PTT lub na podstawie zawartej z PTT umowy, bez uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Głównego PTT, będzie uznany za naruszenie przepisów wewnętrznych Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Udział tancerzy / par tanecznych w takich zawodach, w tym m. in. w turnieju tańca towarzyskiego "Mikołajki Dance Festiwal 2012 i Mistrzostwa Polski" organizowanym w dniach 17-18 marca 2012 r. w Mikołajkach, bez wymaganej zgody władz PTT, potraktowany będzie jako naruszenie Statutu Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Stwierdzenie okoliczności, o których mowa wyżej będzie stanowić podstawę dla Zarządu Głównego PTT lub Prezydium ZG PTT do oceny takiego zachowania jako zachowania nieetycznego, godzącego w interesy PTT oraz naruszającego podstawowe normy prawne obowiązujące w PTT i skutkować może wnioskiem do właściwego sądu koleżeńskiego o pociągnięcie osób dopuszczających się ww. naruszeń do odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w regulaminie sądów koleżeńskich Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Przedstawiając powyższe Prezydium Zarządu Głównego PTT, w trosce o dobre relacje w ramach Towarzystwa oraz zachowanie spójności środowiska tanecznego apeluje o przestrzeganie wymienionych wyżej nakazów i zakazów oraz respektowanie obowiązujących w PTT przepisów.

Prezydium ZG PTT
Kraków, 13 marca 2012 roku


Źródło: Strona PTT (plik PDF)

Dziś jest
23 września 2023

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI