PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

Czy wiesz, że ...

Dodano: 2012-01-05 | 03:34:21


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz regulaminu.


Przybliżamy tancerzom i członkom Polskiego Towarzystwa Tanecznego z siedzibą w Krakowie niektóre z zapisów Regulaminu ZG PTT oraz wybrane uchwały zarówno Prezydium jak i Zarządu Głównego - opublikowane na oficjalnej stronie PTT taniec.pl w jednym pliku zbiorczym, opisanym datą 2 września 2011 roku.


Wyciąg z Regulaminu Zarządu Głównego PTT:

 • Zarząd Główny decyzje swoje podejmuje w formie uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 • Na wniosek 1/3 obecnych członków Zarządu Głównego można w danej sprawie zarządzić głosowanie tajne.

 • Uchwały Prezydium Zarządu Głównego, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym jego posiedzeniu.

 • Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swojej działalności za okres między posiedzeniami Zarządu Głównego.

 • W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu wszyscy członkowie PTT mają prawo składać do biura ZG PTT projekty uchwał lub dokumentów oraz wnioski.

 • Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, a w przypadku uchwał Prezydium połowy członków Prezydium.

 • W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 • W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze głosowania telefonicznego lub za pomocą faxu lub korespondencji.


Wybrane Uchwały Prezydium ZG PTT


Uchwała ZG PTT Nr 26/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach 4 - 54/2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl".

Głosowanie: za-15 p-1 w-1

 • Uchwały Prezydium ZG PTT mail styczeń 2011 r. nr 4 - 10/2011
 • Uchwały Prezydium ZG PTT zebranie Warszawa, 25 lutego 2011 r. nr 11 - 13/2011
 • Uchwały Prezydium ZG PTT mail luty - maj 2011 r. nr 14 - 31/2011
 • Uchwały Prezydium ZG PTT zebranie Kraków, 3 czerwca 2011 r. nr 32 - 42/2011
 • Uchwały Prezydium ZG PTT mail czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2011 r. nr 43 - 54/2011

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 29/2011 z dnia 09.05.2011 r.

"Prezydium ZG PTT deleguje Franciszka Witosa i Waldemara Ziomka na zebranie IDSF AGM w Luksemburgu w dniach 18-19 czerwca 2011 r. Delegowanym ZG PTT zapewnia zwrot kosztów: koszty hotelu, pobytu wg propozycji IDSF i koszty podróży (bilety lotnicze i przejazd do hotelu)".


Uchwała Prezydium ZG PTT nr 36/2011 z dnia 03.06.2011 r.

"Prezydium ZG PTT postanawia zwrócić koszty podróży w wysokości do 6.000 zł na parę, parom nominowanym: Marek Fiksa ? Kinga Jurecka, Krystian Radziejowski ? Sylwia Maczek, na Mistrzostwa Świata w Tańcach Latynoamerykańskich, które odbędą się w Singapurze, w dniu 10 września 2011 r.".


Uchwała Prezydium ZG PTT nr 42/2011 z dnia 03.06.2011 r.

"W związku z uwagami zgłoszonymi w trakcie głosowania Uchwały ZG PTT Nr 21/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczącej sędziowania Mistrzostw Polski PTT i FTS 2012 w stylach STANDARD i LATIN wyłącznie przez sędziów zagranicznych i Mistrzostwach Polski PTT i FTS w 10 Tańcach wyłącznie przez sędziów polskich, Prezydium ZG PTT przyjmuje, że Mistrzostwa Polski PTT i FTS 2012 w stylach STANDARD, LATIN i w 10 Tańcach sędziować będą Komisje sędziowskie w składzie: 5 sędziów zagranicznych i 4 sędziów polskich. Składy sędziów zagranicznych ustali Prezydium ZG PTT, składy sędziów polskich zostaną ustalone w oparciu o kryteria merytoryczne".

Uzasadnienie:
Głosowanie mailowe jest konieczne ze względu na zaproszenie sędziów zagranicznych.


Uchwała Prezydium ZG PTT nr 48/2011 z dnia 08.08.2011 r.

"Prezydium ZG PTT rozszerza listę sędziów na rok 2011 z dniem 08.08.2011 roku o następującą osobę:
- Michał Malitowski".Uchwały Zarządu Głównego PTT


Uchwała ZG PTT Nr 28/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"ZG PTT postanawia utworzyć w ramach struktury PTT ? Professional Division (PD). Założenia, zasady i tryb funkcjonowania Professional Division opracuje zespół pod przewodnictwem Roberta Woty. Skład zespołu przewodniczący zaproponuje do akceptacji Prezydium.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Głosowanie: za-18  p-0  w-0

Uchwała ZG PTT Nr 29/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"W związku z koniecznością podjęcia przez Walny Zjazd PTT uchwały w trybie art. 8 ust. 4 pkt. 9 Statutu PTT, dotyczącej zadysponowania środkami finansowymi zlikwidowanego Okręgu Freestyle PTT, ZG PTT postanawia, że do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walny Zjazd PTT środki pozostają na koncie Okręgu Freestyle PTT, w dyspozycji ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Głosowanie: za-17 p-1 w-0


Uchwała ZG PTT Nr 36/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"ZG PTT zatwierdza tryb typowania sędziów polskich na Mistrzostwa Polski.
Kryteria doboru sędziów polskich do losowania składów komisji sędziowskich na Mistrzostwa Polski i Finał GPP:
 • 1. Minimum 2 lata stażu sędziowskiego z I kategorią
oraz
 • 2. Przesędziowanie minimum 30 turniejów z I kategorią sędziowską
oraz
3.
 • Aktywna licencja WDSF
lub
 • Posiadanie klasy "S" w karierze tanecznej
oraz
 • Udział w pracach komisji sędziowskich turniejów w roku poprzedzającym datę dokonywania wyboru powyżej średniej arytmetycznej wyznaczonej dla ilości turniejów sędziowanych przez sędziów z I kategorią sędziowską w badanym roku.
oraz
 • 4. Obecność na szkoleniu sędziowskim roku poprzedzającego Mistrzostwa
oraz
 • 5. Opłacenie wszystkich opłat (licencje sędziowskie, składka członka zwyczajnego) do 30.X. roku poprzedzającego Mistrzostwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Głosowanie: za-15 p-1 w-1


Uchwała ZG PTT Nr 37/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"ZG PTT wprowadza w punkcie 7.1 (Rozdział 1) Przepisów Sędziowskich warunek stawiany kandydatom na sędziego: Kandydat musi posiadać klasę "A" w co najmniej jednym stylu tanecznym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Głosowanie: za-13 p-2 w-1


Uchwała ZG PTT Nr 38/2011 z dnia 2 września 2011 r.

"ZG PTT zatwierdza nowe brzmienie Uwagi dotyczącej zwolnień z egzaminu na kandydata w punkcie 7.1
(Rozdział 1) Przepisów Sędziowskich:
Ze zwolnienia z egzaminu na kandydata mogą korzystać jedynie osoby posiadające klasę taneczną "S" w co
najmniej jednym stylu tanecznym oraz dyplom ukończenia kursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Ministerstwa Sportu i Turystyki albo tytuł trenera sportu o specjalności taniec wydany przez szkoły wyższe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Głosowanie: za-13 p-0 w-1

Dziś jest
8 grudnia 2023

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI