KOMENTARZE

Artykuł: Dlaczego działacze taneczni milczą?

powrót

15

~

Dodano: 2012-01-05 | 09:18
Właśnie o to chodzi, o czym pisałem dwa wpisy poniżej!!!
Data publikacji : dn.29 grudnia 2011
Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania ?Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich?, podzadania ?Upowszechnianie sportu w społeczeństwie?, działania ?Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych?

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 19 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę ? 25 070 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2011 przeznaczono kwotę ? 21 304 000,- PLN.

1. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert W pierwszym terminie przyjmowane będą:
- oferty dotyczące zadań realizowanych w okresie 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku
oraz
- oferty programów, kampanii, projektów i zadań całorocznych, których realizacja może obejmować okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2012 roku.
Konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych po 30 kwietnia 2012 roku zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu ofert złożonych w pierwszym terminie.

a) Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2012 roku;
b) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
c) Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 9 marca 2012 r.
d) Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3 po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek lub załączniki;
e) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
f) Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
g) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

2. Zadania przewidziane do realizacji:

1) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, program ?Sportowy Plon?;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, program ?Młodość pełna pasji?,
3) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - ?Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego?,
4) Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ?Trzymaj formę?,
5) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
6) Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich.

3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, które mają na celu:
a) wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
b) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
c) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
f) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych ?Moje Boisko - ?Orlik 2012?;
g) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.
4. Zasady przyznawania dotacji:

4.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ? zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.
4.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. 2.
4.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych(*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

6. Wymagane dokumenty:
a) formularz oferty Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia;
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: ?Sport dla Wszystkich ? konkurs ofert na rok 2012 ? I etap".

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej.

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej odnośnik www oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki odnośnik www
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowania i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i do 10 % w przypadku pozostałych zadań.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli ?za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie ?upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn.: ?Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania?, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Data publikacji : dn.29 grudnia 2011

Data modyfikacji : dn. 4 stycznia 2012
Opublikowane przez : Paulina Czubak
Autor dokumentu : Wojciech Kudlik

Statystyka strony: 3003 wizyt
14

~

Dodano: 2012-01-05 | 08:50
Nie wiem o co Ci chodzi gościu, ale widocznie już tak jest, że zawsze się znajdzie ktoś, kto nie docenia informacji, bądź celowo ją deprecjonuje. To jest czysta informacja, którą należy przeczytać, zrozumieć i działać, nie ma tam żadnych ukrytych myśli. Przeczytaj jeszcze raz!
13

~do niżej

Dodano: 2012-01-05 | 01:05
PTT zarabia na swoich członkach... zarabiać - uzyskiwać dochody pieniężne za wykonywaną pracę lub w wyniku transakcji handlowych, operacji finansowych. Czyli PTT wg autora jest stworzone do zarabiania pieniędzy? Dochód - to różnica między przychodem, a kosztem. czyli jak np. Redaktor prowadził stronę PTT to robił to społecznie, a Zarząd pobierał pensje?
12

~

Dodano: 2012-01-05 | 00:54
Proszę wybaczyć, że w tak ważki temat wkroczę swoim wpisem, ale zdaję sobie sprawę, jak ważne są problemy tancerzy w Polsce, a chciałbym tutaj podać ważne przykłady, jak omijając zasady przyznawania stypendiów sportowych, które dyskryminują sportowców tancerzy, pozyskać środki właśnie na stypendia, sprzęt, leki sportowe, wspomaganie sportowe itp - tylko potrzeba odwagi, A PRZEDE WSZYSTKIM CHĘCI, no i umiejętności w napisaniu projektu przez właścicieli, zarządców, czy działaczy klubowych. Sprawy te reguluje ustawa o finansach publicznych i ustawa o pożytku publicznym, współpraca samorządów z instytucjami pożytku publicznego. Każdy klub, stowarzyszenie, jak na przykład Polskie Towarzystwo Taneczne ( w tym przypadku PTT, jako koordynujące działania w całym kraju, może sięgać po finanse z Ministerstwa Sportu i Turystyki ) może uczestniczyć w spełnianiu przez samorządy: Urzędy Miejskie, Marszałkowskie swojej roli w postaci wspierania działań instytucji pożytku publicznego w dziedzinach: zdrowia, kultury i innych, nas oczywiście najbardziej interesuje SPORT. Proszę uważnie przeczytać poniższe i szczególną uwagę zwrócić na poniższy ustęp 2 punkt 5 (PIĘKNE!)w odpowiedzi Ministra, zawarty z resztą w nowej ustawie o sporcie

Zapytanie nr 8484

do ministra sportu i turystyki

w sprawie wejścia w życie nowej ustawy o sporcie

Szanowny Panie Ministrze! W związku z wejściem w życie nowej ustawy o sporcie i wątpliwościami samorządów co do finansowania sportu przez gminy zwracam się z prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy dotacja, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w związku z faktem, iż przepis ten zawiera wyliczenie przykładowe (zwrot ˝w szczególności˝), może obejmować również tzw. Kontrakty, czyli wynagrodzenia zawodników/zawodniczek. Jeżeli jest to dopuszczalne, to czy rozszerzenie katalogu przedmiotów dofinansowania o inne aniżeli w art. 28 ust. 2 powinno nastąpić w ramach uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), o której mowa w art. 27 ust. 2.

2. Czy cel publiczny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie, a który j.s.t. zamierza osiągnąć, może polegać na wskazaniu określonych dyscyplin sportowych i/lub klasy rozgrywkowej, których wspieraniem jest zainteresowana (przykładowo: koszykówka kobiet - ekstraklasa, żużel - I liga itp.). Czy też pojęcie celu publicznego jest czymś innym aniżeli wskazaniem dyscyplin i klas rozgrywkowych, na które j.s.t. zamierza położyć nacisk, i czy również i w tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego może w podjętej uchwale dokonać zawężenia przedmiotowego (dyscypliny i klasy rozrywkowe) kręgu podmiotów, których wsparcie finansowe przewiduje j.s.t.

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Janik

Rybnik, dnia 3 stycznia 2011 r.
Odpowiedź ministra sportu i turystyki

na zapytanie nr 8484

w sprawie wejścia w życie nowej ustawy o sporcie

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie posła na Sejm RP pana Grzegorza Janika, przekazane pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. (sygn. SPS-024-8484/11), w sprawie wejścia w życie nowej ustawy o sporcie uprzejmie informuję, co następuje:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) w art. 28 ust. 1 stanowi, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

W ust. 2 tego artykułu wskazano, że dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostęp społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Należy wskazać, że katalog wydatków ma charakter otwarty i obejmuje swoim zakresem również wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Regułą ustanowioną przepisami ustawy o sporcie jest, by dotacja ta służyła realizacji celu publicznego. Cel publiczny wskazany w art. 27 oraz art. 28 ust. 2 ustawy odnosi się do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Istnienie szczególnie uzasadnionego interesu (celu publicznego) w rozumieniu j.s.t. pozwoli tej jednostce ukierunkować strumień wsparcia finansowego na określone zadanie, które zostanie uznane za wymagające szczególnego udziału finansowego. Należy zaznaczyć, że doprecyzowanie celu publicznego będzie każdorazowo uzależnione od aktualnych potrzeb jednostki samorządu terytorialnego i wskazane w stosownej uchwale, stanowiącej podstawę do udzielenia wsparcia finansowego.

Przykładowo można wskazać, że celem publicznym może być poprawa warunków uprawiania sportu, poprawa kondycji fizycznej czy też osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników. Przedstawiając powyższe, należy stwierdzić, że cel publiczny jest czymś więcej niż tylko wskazaniem klas rozgrywkowych, których wspieraniem jest zainteresowana dana jednostka samorządu terytorialnego. Cel publiczny to cel dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi i dostępny dla wszystkich.

Z poważaniem

Minister

Adam Giersz

Warszawa, dnia 31 stycznia 2011 r.
Zapytanie nr 8064

do ministra sportu i turystyki

w sprawie dotowania stowarzyszeń kultury fizycznej przez jednostki samorządu terytorialnego

Szanowny Panie Ministrze! W trakcie licznych moich spotkań z przedstawicielami klubów sportowych utworzonych w formie stowarzyszeń wielokrotnie powraca problem różnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie dotyczących wspierania sportu przez organy władzy publicznej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy organy władzy publicznej pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na dotowanie stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność gospodarczą?

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Janik

Rybnik, dnia 3 listopada 2010 r.

Myślę, że poniższa odpowiedź spowoduje wkrótce określone działania ze strony PTT co zaowocuje np stypendiami dla tancerzy - takiego skutku się spodziewam
Odpowiedź ministra sportu i turystyki

na zapytanie nr 8064

w sprawie dotowania stowarzyszeń kultury fizycznej przez jednostki samorządu terytorialnego

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie posła na Sejm RP pana Grzegorza Janika przekazane pismem z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. SPS-024-8064/10) w sprawie dotowania stowarzyszeń kultury fizycznej przez jednostki samorządu terytorialnego uprzejmie informuję, co następuje.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) w art. 28 ust. 1 stanowi, że klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Przepis ten w sposób bezpośredni wynika z regulacji systemowej zawartej w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określanych w odrębnych przepisach, natomiast dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Powyższe w połączeniu z treścią art. 28 ustawy o sporcie wskazuje w sposób jednoznaczny, że stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymywać dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z poważaniem

Minister

Adam Giersz

Warszawa, dnia 3 grudnia 2010 r.

Czy w czymś choć trochę pomogłem?
11

~do "tancerze"

Dodano: 2012-01-04 | 21:55
Ad. 1 Byla to wypowiedz autora tekstu czyli Marka Sienkiewicza. A nie wypowiedz redakcji Twist Service, nikt nie broni czlonka ptt mowic ze sa swietni.

Ad. 2 "Wloscy tancerze moga tanczyc gdzie chca, a my nie" prezes Witos mial mozliwosc wyjasnienia dlaczego, mogl powiedziec wszystko co mu sie podoba, calosc zostala zamieszczona na Twiscie. Mozliwe ze nie chcial wprost mowic ze ptt to firma zarabiajaca na swoich czlonkach, bo zadnych praw do bycia tamecznym zwiazkiem sportowym nie posiadaja, i o zadne dofinansowanie z ministerstwa nie moga sie ubiegac.

Ad. 3 Co bylo klamstwem, lub pomowieniem, czyste stwierdzenie faktu.

Pozdrawiam
10

~ad niżej

Dodano: 2012-01-04 | 21:13
o to kilka przykładów:

1. "W odpowiedzi na restrykcje World Dance Sport Federation, ograniczanie udziału w uznanych turniejach, zastraszanie i wywieranie presji na tancerzach, sędziach i innych osobach powstaje w Polsce nowa organizacja taneczna o nazwie World Dance Polska (WDP)". JASNO Z TEJ WYPOWIEDZI MOZNA ODCZUC, KTÓRA FEDERACJA JEST "LEPSZA"

2. "Włoscy tancerze mogą tańczyć gdzie chcą, a my?" BEZ GŁĘBSZEGO WYJASNIENIA CO I DLACZEGO?

3. "Potrzeba było wywiadu i pytań w sprawie, aby Zarząd PTT zajął także oficjalne stanowisko, które ogłosił swoim członkom 16 listopada 2011 roku (trzy dni po wywiadzie) na stronie PTT." MAŁO PRZYJAZNE I OBIEKTYWNE NASTAWIENIE DO JEDNEJ ZE STRON PROBLEMU. JEDNO ZDANIE WYRAŻA OD RAZU STANOWISKO AUTORA TEKSTU
9

~do wpisu ?tancerze"

Dodano: 2012-01-04 | 15:28
z tego co wiem Pan Socik ze srodowiskiem tanecznym zwiazany jest blisko 30 lat. O administracji i prawie domyslam sie wie sporo. Prosze osobe, zarzucajaca stronniczosc portalowi twist service o wypisanie w punktach, tresci subiektywnych naruszajacych etyke dziennikaraka, znajdujacych sie w powzszym artykule. Jesli ktos uwaza ze wywiad z Prezesem Witosem byl stronniczy prosze o podanie elementow stronniczosci, bo z tego co mi wiadomo to nie zostalo poddane obrobce ani jedno slowo prezeza witosa. PS. Chyba komus pali sie grunt pod nogami, i nie wie jak ma sie bronic. Pozdrawiam
8

~tancerze

Dodano: 2012-01-04 | 12:59
no właśnie, coś robi...ale co!? wywiad z prezesem został wykpiony, problemy wdsf i wdc przedstawiane są subiektywnie z uprzedzeniem itp. Nie podważam tego, że to źle, iż tutaj się o tym pisze, tylko podważam to jak się o tym pisze!!! Trzeba jak najwięcej o tej problematyce informować tancerzy, aby byli świadomi z czym mają do czynienia. Ale nalezy to robić w taki sposob aby oni sami potrafili sobie wytworzyć na to pogląd. A nie dostarczać im już gotowych, własnych opinii. Tym gorzej, ze to opinie stworzone są przez osobę, która nigdy nie miała w sposób praktyczny, taneczny do czynienia ani ze światem tańca sportowego ani kwestiami związanymi z administracją taneczną i innymi "bagnami" tańca.... Czemu tu nie ma opinii na ten temat ludzi, którzy tworzą ruch taneczny w Polsce? Ich komentarzy, np. Pana PAvlovicia. Czemu nie ma opinii tancerzy! Chodzi mi o autorytety....są za to opinie redaktora, które często mijają się z prawdą!!
7

~ja

Dodano: 2012-01-04 | 12:51
No to jak to w końcu jest,ktoś nam wyjaśni??
6

~Ad do tancerze

Dodano: 2012-01-04 | 12:46
*bagno zwiazane z konfliktem miedzy wdc a wdsf
5

~Do tancerze

Dodano: 2012-01-04 | 12:44
Dobrze ze istnieje w internecie chociaz jeden portal, ktory naswietla cale to bagno zwiazane z miedzy wdc a wdsf i tym wszyskim co sie tego tyczy. Sa artykuly, jest wywiad z prezesem, cos ten Pan Redaktor jednak robi w tym temacie. Dziennikarze sa od tego aby pokazywac tresci, a robotą zeby bylo lepiej powinni zajac sie dzialacze,ktorzy mam nadzieje w tym momencie wlasnie tO robia:) Aby polski tancerz mogl mogl wystepowac w zdrowej atmosferze i za granica bez wstydu reprezentowac kraj ktory go w jakims chociaz najmniejszym stopniu wspiera.

Gdyby nie Twist Service to nic bysmy nie wiedzieli, a tak chociaz mozna ponarzekac w komentarzach;)
4

~tancerze

Dodano: 2012-01-04 | 12:23
Panie Socik, zanim Pan zacznie cokolwiek pisać na ten temat i wiele innych poprzednich to radzę najpierw zdobyć informacje od wszystkich stron tego problemu, bo zaczyna Pan tworzyć swoją własną rzeczywistość mącąc ludziom w głowach!!! Zanim zacznie się Pan nazywać redaktorem, redakcją itp. to najpierw proponuję zaznajomić się z Kodeksem Etyki Dziennikarskiej odnośnik www
3

~mama tancerza

Dodano: 2012-01-04 | 12:00
Jak czytam o tym wszystkim to żałuję, że syn nie wybrał innej dziedziny sportu, tylko taniec towarzyski.
2

~rodzic

Dodano: 2012-01-04 | 11:28
Z tego wynika ,że niestety panowie z PTT i FTS nie uzupełnili dokumentacji i za późno załatwiają to co mieli zrobić o wiele wcześniej.
Jedyna możliwością zróżnicowania działalności PZTS i PZST jest to aby nowy związek dotyczył tylko tańca towarzyskiego.
Inne formy tańca (łącznie z reprezentacją są już w PZTS) .
Tak więc Panowie z PTT I FTS zacznijcie mądrze myśleć i działać bo czas działa na waszą niekorzyść.
1

~0

Dodano: 2012-01-04 | 08:59
TS - Dzięki za wyszukanie. szkoda tylko tancerzy, bo za granicą zawodnicy cały czas trenują i startują, a nie martwią się gdzie przynależeć. Mamy dwa lata od paździer. 2011 na teoretyczne wyklarowanie sytuacji ;). śmieszno i straszno :0

Dziś jest
21 maja 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI