PUBLICYSTYKA / 2010 / I PÓŁROCZE

Prezes ZG PTT odpowiada

Dodano: 2010-03-09 | 20:46:55


We wtorek, 9 marca 2010 r., wpłynęła do naszej redakcji odpowiedź Prezesa ZG PTT Pana Franciszka Witosa na pytania dotyczące Nadzwyczajnego oraz Walnego Zjazdu PTT zwołanych na dzień 11 kwietnia br.


Pismo Pana Prezesa:


L.dz. PTT/ZG/33/2010
Kraków 2010-03-05

Szanowny Pan
Adam Socik
Redaktor Naczelny
TWIST SERVICE
Portal Taneczny

Dotyczy:
Odpowiedź na pismo z dnia 9 lutego 2010 r.

Szanowny Panie Redaktorze

Na początek gratuluję uzyskania przez Twist Service Portal Taneczny statusu dziennika internetowego.

Oczywiście wiem, że należy się Panu odpowiedź, wszelako zapytanie zostało skierowane dokładnie w czasie, kiedy już wyjeżdżałem na urlop, dlatego poinformowałem Pana o tym fakcie w kilku zdaniach.
Moja liczba obowiązków zawodowych (dydaktycznych i naukowych) oraz tanecznych jest tak duża, że dopiero teraz piszę odpowiedź i proszę mi wierzyć, że jest to pierwsza realna możliwość.
Interesują Pana następujące zagadnienia: Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT 2010, projekty uchwał programowych na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT 2010 i uczestnictwo w Zjazdach innych osób niż delegaci wybrani w Okręgach PTT.

W trakcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT (Kraków, 10.01.2009) podjęte zostały uchwały o zmianach w Statucie PTT. Było to 69 zmian o charakterze korygującym w takim zakresie, aby Statut PTT przyjęty w 2000 r. i zarejestrowany przez stosowny Sąd Rejestrowy zawierał w uporządkowany sposób zmiany jakie nastąpiły w PTT w latach 2000-8.
Po Zjeździe w 2009 r. PTT złożyło do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (XI Wydział Gospodarczy KRS) wniosek o rejestrację wybranych władz i rejestrację zmian w Statucie. Sąd według własnego uznania zajął się w pierwszej kolejności rejestracją władz PTT, a następnie w drugiej kolejności rejestracją zmian w Statucie PTT.
Co do rejestracji władz PTT – sąd dokonał rejestracji władz PTT. Warto dodać, że Statut PTT i Ordynacja Wyborcza PTT powodują, że do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT oraz z Walnych Zebrań w Okręgach PTT. Jest to objętościowo duża dokumentacja i jak wynika z korespondencji pomiędzy Sądem i PTT, Sąd sprawdza zgodność ze Statutem PTT i Ordynacją Wyborczą wybory delegatów na Walny Zjazd PTT, wybory w Okręgach PTT i wybory na Walnym Zjeździe. Sąd wystąpił do PTT o uzupełnienie niektórych dokumentów, a po ich uzyskaniu wydał jak już wspomniałem wyżej decyzję o rejestracji władz PTT.
Co do zmian w Statucie Sąd wystąpił o dokonanie poprawek w 2 z 69 przyjętych zmianach, tj.:
  1. uzupełnienia kompetencji Sądu Koleżeńskiego w Okręgach,
  2. doprecyzowania sposobu reprezentacji stowarzyszenia.
Zatem przedmiotem Nadzwyczajnego Zjazdu PTT będzie zatwierdzenie dwóch zmian w takiej formie, aby doprowadzić do zgodności zapisów wewnątrz Statutu PTT.
W temacie "Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT 2010" odpowiedziałem jedynie na pytania przedmiotowe, pozostałe uznaję za bezprzedmiotowe, gdyż jak Pan doskonale wie, Stowarzyszenie działa w oparciu o zatwierdzany w Sądzie Statut. Stowarzyszenie, jeśli uznaje za stosowne podejmuje uchwałę o zmianie Statutu, po czym występuje do Sądu o rejestrację zmian. Sąd rejestruje zmiany, bądź odmawia rejestracji wskazując sprzeczności, jakie występują. Do czasu rejestracji zmian w Statucie Stowarzyszenie działa w oparciu Statut uprzednio zarejestrowany przez Sąd.

Strategiczne zagadnienie, jakimi aktualnie zajmuje się PTT to uzyskanie praw polskiego związku sportowego w dyscyplinie sport taneczny, opracowanie nowego systemowego rozwiązanie w zakresie rywalizacji sportowej, zbudowanie systemu hobby i senior oraz pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. Jeśli Walny Zjazd Sprawozdawczy uzna za stosowne, to przyjmie odpowiednie uchwały w tym zakresie.

Uczestnictwo w Zjazdach innych osób niż delegaci reguluje art. 9 Statutu PTT jn.:
Art. 9
"Prawo do udziału w Walnym Zjeździe mają: delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach okręgów PTT z głosem decydującym oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących władz krajowych nie będących delegatami i osoby zaproszone przez Zarząd Główny."
Jak wynika z powyższego ZG PTT może podjąć uchwałę o zaproszeniu na Walny Zjazd osób, które pełnić będą rolę np. ekspertów merytorycznych.
Natomiast członków PTT reprezentują wybrani przez Nich delegaci, obdarzeni Ich zaufaniem, którzy podejmują decyzje w Ich imieniu, są też łącznikiem pomiędzy Zjazdem a członkami PTT.
Delegaci przyjmują od swoich wyborców wszelkie sugestie, wnioski, propozycje i przedstawiają je na Zjeździe.


Szanowny Panie Redaktorze

Rozumiem, że próbuje Pan coś budować w dziedzinie tańca. Otwarte pozostają pytania, – Jakie są cele Pana działań? Jakie środki wybierze Pan do realizacji tych celów? Jaki poziom i styl Pan preferuje? Rozpiętość jest przeogromna... od Faktu do Rzeczpospolitej. Doprawdy od Pana w zdecydowanej mierze zależeć będzie zakres współpracy pomiędzy PTT i Twist Service.

Serdecznie pozdrawiam.
(-) Prezes Zarządu Głównego PTT
Franciszek Witos

1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc


Od redakcji.

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu redakcji i czytelników TWIST SERVICE Portal Taneczny dziękujemy za ustosunkowanie się do naszego pisma. Dziękujemy również za gratulacje w związku z uzyskaniem przez TWIST SERVICE Portal Taneczny statusu dziennika internetowego.

Swoje wyjaśnienia kończy Pan Prezes serią pytań i sugeruje, że: „Doprawdy od Pana w zdecydowanej mierze zależeć będzie zakres współpracy pomiędzy PTT i Twist Service.”

Pozwolę się nie zgodzić z Pana sugestią, albowiem nam nie chodzi o budowanie bliżej nie określonego „czegoś”, ale zależy nam na budowie dialogu między władzami PTT a tancerzami, dialogu którego środowisko potrzebuje. Tworząc bariery i budując mury, zamiast dialogu, tancerze mają uczucie klaustrofobicznego zamknięcia i odcięcia ich od spraw ważnych, spraw które ich dotyczą, co skutkuje wzbudzeniem negatywnych emocji.

Zadaje Pan Prezes pytanie o preferowany styl. 
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby jak najbardziej obiektywnie i rzetelnie oceniać przedstawiane nam problemy. Bazujemy na sprawdzonych i potwierdzonych informacjach przez co jesteśmy wiarygodni.

Natomiast zakres współpracy pomiędzy PTT i Twist Service w dużej mierze zależeć będzie - jednak - od Zarządu PTT. Dotychczasowe doświadczenia "współpracy" to - embargo na informacje dla prywatnych stron tanecznych. To także sygnały o zakazach i groźbach zawieszeń działaczy PTT, próbujących złamać blokadę informacyjną. Takie postępowanie Zarządu PTT na pewno nie buduje zdrowych relacji.

Zamiast więc dywagować nad zakresem "współpracy" pomiędzy PTT i Twist Service warto byłoby pomyśleć o współpracy z tancerzami i środowiskiem tanecznym.

Redaktor Naczelny
Twist Service
Adam Socik

Dziś jest
7 sierpnia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI