PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Bez komentarza ...

Dodano: 2013-03-07 | 14:34:01


Na stronie Polskiego Towarzystwa Tanecznego opublikowano "Opinię Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego PTT w sprawie możliwości udziału par PTT w turniejach WDP."


Przytaczamy tę opinię w całości:

"Data publikacji: 07.03.2013 10:03, JW
Opinia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT ws. możliwości udziału par PTT w turniejach WDP:

"Walny Zjazd negatywnie opiniuje prawo udziału par PTT w turniejach WDP.
Start par PTT w turniejach WDP będzie traktowany jako działanie na szkodę PTT**"

**WDP organizuje turnieje, a w szczególności Mistrzostwa Polski korzystając z praw nabytych od PZTSport; PZTSport jest w sporze z PTT.

Opracował
Wiesław Śmiech
Sekretarz WZS-W PTT" KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Rozdział II

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ZASADY OGÓLNE

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


Art. 58.
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Komentarze: 45 Ostatnio dodany: 2013-04-11 | 10:14

Dziś jest
27 stycznia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI