TANIEC TOWARZYSKI

Barbara Nagode Ambroz

Konkurs taneczny traci swoje wartości ...

Dodano: 2023-11-07 | 14:12:04


Barbara Nagode Ambroz - prowadzi bloga, na którym pisze dla światowej społeczności tanecznej, mając nadzieję na poprawę obecnej sytuacji.


Barbara Nagode Ambroz
foto: materiały redakcyjne


Barbara Nagode Ambroz, to wybitna postać w świecie tańca towarzyskiego. Jest nauczycielem i wykładowcą specjalizującym się w technice tańca, holistycznym podejściu do treningu, kreacji postaci, relacjach między muzyką a ruchem oraz partnerstwie.
Publikujemy - za zgodą p. Barbary - jej ostatni tekst.W małym miasteczku ukrytym w sercu istniał czas, kiedy społeczność organizowała coroczny konkurs taneczny. To wydarzenie było celebracją talentu, ciężkiej pracy i samej sztuki tańca. W przeszłości organizatorzy byli dumni ze swojej tradycji, którą tworzyli sędziowie o nieskalanej uczciwości, osobistości znane ze swej sprawiedliwości i bezstronności.

W początkowych dniach ci sędziowie byli szanowani nie tylko za swoją wiedzę, ale także za swoje oddanie wartościom uczciwości i sprawiedliwości. Podeszli do swojej roli z powagą, świadomi, że ich osądy mogły spełnić lub zrujnować marzenia młodych tancerzy.

Lata mijały, a wiatr zmian przeszedł przez miasto. Konkurs taneczny nie pozostał już nietknięty przez zawiłości zewnętrznego świata. Sędziowie, niegdyś szanowani za swoje nienaganne charaktery, znaleźli się teraz uwikłani w inny taniec, taniec powiązań, lobbingu i skomplikowanej dynamiki zespołów. Tradycyjne zasady, osądzanie bez lęku i przysług, zostały odłożone na bok, ustępując miejsca negocjacjom i wielu niejasnościom, które pozwalały na nieustanne targowanie.

Sędziowie, oprócz swoich ról jako bezstronni oceniający, zaczęli pełnić funkcje nauczycieli tańca, tworząc ekskluzywne społeczności w świecie tańca. Tworzyli sojusze, zawierali układy z parami tanecznymi, aby zagwarantować korzystne wyniki, często pozostawiając uczciwość swoich osądów pod znakiem zapytania.

W obliczu tych przemian młodzi tancerze z całego świata stanęli na rozdrożu. Zaczęli kwestionować, czy ta zmiana jest zgodna z ich prawdziwymi pragnieniami i autentycznym ja. Konkurs taneczny, kiedyś święto surowego talentu i poświęcenia, przekształcił się w złożoną sieć wpływów, pozostawiając zarówno tancerzy, jak i sędziów w walce z wartościami, które porzucili w dążeniu do sukcesu.

Historia tego małego miasteczka jest przestrogą, że droga do sprawiedliwej oceny nie związana jest wyłącznie z polityką, ale z wartościami, które są dla nas cenne. To opowieść ostrzegawcza, która podkreśla znaczenie zachowania uczciwości i istoty prawdziwej pasji, którą współdzielimy.

Barbara Nagode Ambroz


Dance competition values lost...

In a small town nestled in the heart of the countryside, there was a time when the community held an annual dance competition. This event was a celebration of talent, hard work, and the art of dance itself. Years ago the organisers took great pride in their tradition of having judges with unwavering integrity, individuals who were renowned for their fairness and impartiality.

In the early days, these judges were respected not just for their expertise but for their dedication to the values of honesty and justice. They took their role seriously, knowing that their judgments could make or break a young dancer's dreams.

As the years passed, the winds of change blew through the town. The dance competition no longer remained untouched by the complexities of the outside world. The judges, once revered for their impeccable character, now found themselves embroiled in a different dance, one of connections, lobbying, and intricate team dynamics. Traditional rules, judging without fear and favour, were set aside, making way for negotiations and a slew of loose ends that allowed continuous bargaining.

Judges, in addition to their roles as impartial evaluators, began doubling as dance teachers, creating exclusive communities within the dance world. They formed alliances, brokering deals with the dance couples to ensure favorable outcomes, often leaving the purity of their judgments in question.

Amid this transformation, the young dancers from all around the world found themselves at a crossroads. They started to question whether this shift aligns with their true desires and authentic selves. The dance competition, once a celebration of raw talent and dedication, had evolved into a complex web of influence, leaving both dancers and judges to grapple with the values they had forsaken in pursuit of success.

The story of this small town serves as a reminder that the path to fair judgment is not solely about politics, but about the values we hold dear. It's a cautionary tale that emphasizes the importance of preserving integrity and the essence of true passion that we share.

Dziś jest
25 lipca 2024

KLUB KIBICA


LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI