PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Polskie Towarzystwo Taneczne

Piłeczka GSK PTT odbita ...

Dodano: 2013-07-18 | 18:49:59


Dziś, w czwartek 18 lipca, w sporze kompetencyjnym pomiędzy Prezydium ZG PTT, a Głównym Sądem Koleżeńskim PTT - swoje stanowisko wyraziło Prezydium ZG PTT.Stanowisko Prezydium ZG PTT

Data publikacji: 18.07.2013 13:57, AC
Kraków, 18.07.2013

Członkowie
Zwyczajni i Wspierający
Polskiego Towarzystwa Tanecznego


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego informuje, iż zamieściło w aktualnościach pismo Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT z dnia 15 lipca 2013 roku. Pismo to jest stanowiskiem i odpowiedzią GSK PTT na zamieszczone w aktualnościach informacje Prezydium ZG PTT, będące wynikiem analizy kompetencji władz krajowych Towarzystwa, określonych w Statucie PTT w kontekście wydanych w ostatnim okresie orzeczeń GSK PTT.

Prezydium ZG PTT zwraca uwagę, że stanowisko GSK PTT jest nieuprawnione, ponieważ wydane jest w oparciu o artykuł 18 punkt 3 Statutu PTT, podczas, gdy przepis ten dotyczy wyłącznie Sądu Koleżeńskiego Okręgu.
Natomiast kompetencje dla Głównego Sądu Koleżeńskiego określa artykuł 13 Statutu PTT.

Cyt.:
Artykuł 13
 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7-9 członków, wybranych przez Walny Zjazd Towarzystwa. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 2. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do:
  1) rozstrzygania spraw spornych i honorowych między członkami Towarzystwa oraz działania członków sprzecznych z celami i Statutem PTT lub zasad współżycia społecznego, jeśli jedna ze stron jest członkiem władz krajowych Towarzystwa;
  2) rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich, wydanych w I instancji;
  3) udzielania wykładni przepisów dla praktyki orzekania przez sądy koleżeńskie okręgów Towarzystwa.

 3. Tryb postępowania składów orzekających sądów koleżeńskich I i II instancji określa regulamin sądów koleżeńskich.

 4. Główny Sąd Koleżeński może powołać spośród członków okręgowych Sądów Koleżeńskich osoby do składu zespołu orzekającego, z tym, że przewodniczącym zespołu musi być członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 5. Sądy koleżeńskie mogą nakładać na członków zwyczajnych kary organizacyjne:
  1) upomnienie;
  2) naganę;
  3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres 3-36 miesięcy;
  4) wykluczenie z Towarzystwa.

 6. Sąd Koleżeński obok kar organizacyjnych może orzec karę dodatkową:
  1) obowiązek przeproszenia poszkodowanego;
  2) obowiązek naprawienia szkody;
  3) zakaz pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa na okres 3-36 miesięcy;
  4) zawieszenie w uprawnieniach sędziowskich na okres 3-36 miesięcy;
  5) zakaz brania udziału w imprezach krajowych i zagranicznych, na okres od 3 miesięcy do 1 roku.

Statut w Art. 13 ust. 2 określa kompetencje GSK PTT, zaś w art. 13 ust. 3 ustala, że regulamin sądów koleżeńskich jest podstawą określającą tryb postępowania składów orzekających sądów koleżeńskich.

Regulamin sądów koleżeńskich w wielu swoich przepisach reguluje kwestie wykraczające poza delegacje wynikające za Statutu PTT, a także zawiera uregulowania, które są ze Statutem sprzeczne.


Reasumując:

Z uwagi na fakt, iż stanowisko GSK PTT jest sprzeczne ze Statutem PTT zdaniem Prezydium ZG PTT nie może podlegać wykonaniu do czasu rozstrzygnięcia przez właściwy organ.

Orzeczenia GSK PTT będące przedmiotem zebrania Prezydium ZG PTT, które odbyło się w dniu 6 lipca 2013 r. w Krakowie oraz stanowisko GSK PTT przedstawione w piśmie z dnia 15 lipca 2013 r. naruszają podstawowe i elementarne zasady funkcjonowania organów Towarzystwa, dlatego zwołane zostało w dniu 27 lipca 2013 roku zebranie ZG PTT, które zajmie stosowne stanowisko w tej sprawie.

Prezydium ZG PTTDziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI