PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Sąd przedstawia swoje stanowisko

Dodano: 2013-07-16 | 14:54:59


W poniedziałek, 15 lipca 2013 roku, Prezydium ZG PTT opublikowało swoją "Analizę kompetencji władz krajowych PTT". Dziś Twist Service wszedł w posiadanie stanowiska GSK PTT w tej sprawie, które także publikujemy, ... czyli sporu kompetencyjnego ciąg dalszy ...Kraków, dn. 15.07.2013
Główny Sąd Koleżeński
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków
Członkowie
Zwyczajni i Wspierający
Polskiego Towarzystwa Tanecznego


W związku z zamieszczoną na stronie informacją Prezesa ZG PTT nt. działalności GSK PTT oraz analizy Kompetencji Władz Krajowych Towarzystwa dokonanej na zebraniu Prezydium ZG PTT w dniu 6 lipca 2013 roku w Krakowie dokonanej w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Tanecznego w związku z orzeczeniami i praktykami Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT,
Główny Sąd Koleżeński PTT przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Pomimo cytowania w w/w analizie wielu ustępów Statutu PTT, Prezydium ZG PTT pominęło kilka artykułów istotnych w tej sprawie.

Statut PTT
art. 18, 3.

Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków oraz tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin sądów koleżeńskich PTT uchwalony przez Walny Zjazd PTT

art. 25, 4
Prawo interpretacji regulaminów Sądów Koleżeńskich i przepisów dotyczących trybu orzekania przysługuje Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.


Regulamin Sądów Koleżeńskich PTT

§1.2 a) Celem Głównego Sądu Koleżeńskiego jest nadto orzekanie o zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia,

§1, 2d) występowanie do poszczególnych władz Stowarzyszenia z wnioskiem o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów i zatargów

§5, 2 Przedmiotem postępowania przed Sądami Koleżeńskimi mogą być: Sprawy wynikające z naruszenia Statutu lub uchwał władz.

§7, 1 Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.

§8, 1 Sądy Koleżeńskie są organami Stowarzyszenia do rozpatrywania spraw spornych między członkami zwyczajnymi, honorowymi i nadzwyczajnymi PTT, powstałych w szczególności na wskutek nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad współżycia społecznego oraz odwołania się członków od uchwał władz w tym przedmiocie.


Zgodnie z przedstawionymi powyżej przepisami PTT, GSK PTT uważa, że sprawy uchwał, które zostały zaskarżone, a które są  przyczyną sporów i zatargów powinny zostać rozpatrzone przez GSK PTT.

Natomiast do kompetencji Prezydium ZG PTT określonych w odpowiednich przepisach nie należy ocenianie pracy Sądów Koleżeńskich PTT.

Ponadto analiza Statutu PTT nie wskazuje nigdzie na "uzupełniającą" rolę Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT we władzach PTT, natomiast Regulamin Zarządu Głównego PTT wyraźnie wskazuje na funkcję pomocniczą Prezydium PTT:

§8. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

1. Prezydium ZG jest organem pomocniczym ZG.

Ponadto, podanej przez P. Franciszka Witosa informacji, iż uchwała ZG PTT nr 51/2012 uzyskała aprobatę Walnego Zjazdu w dniu 02.03.2013 r.  nie można sprawdzić, bowiem żadne uchwały Walnego Zjazdu z dnia 02.03.2013 r. nie zostały do dnia dzisiejszego (15.07.2013 r.) opublikowane, pomimo, że ZG PTT zgodnie ze Statutem PTT art. 9, 2. Zarząd Główny zobowiązany jest do opublikowania treści uchwał Walnego Zjazdu w terminie do trzech miesięcy od jego zamknięcia i od tego terminu uchwały obowiązują wszystkich członków oraz władze wszystkich ogniw Towarzystwa.PRZEWODNICZĄCY
Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT
Stanisław Smoroń
Dziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI