PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Temida

Spór o kompetencje

Dodano: 2013-07-16 | 07:05:56


Orzeczenia i postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wydane w ostatnim okresie na niekorzyść Zarządu Głównego PTT spowodowały spór o kompetencje na "szczytach władzy" PTT.


W reakcji na postanowienia i orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT w dniu 6 lipca br. miało miejsce zebranie Prezydium Zarządu Głównego PTT, z którego poniżej przytaczamy - za oficjalną stroną PTT - oświadczenie "Analizę kompetencji władz krajowych PTT."

Z kolei w piątek, 12 lipca br. w Krakowie miało miejsce posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT, które zostało przerwane i przełożone na 25 lipca 2013 roku, celem analizy przedłożonych do sprawy dokumentów przez Prezesa PTT Pana Franciszka Witosa.


Analiza kompetencji władz krajowych PTT

Data publikacji: 15.07.2013 10:43, AC
Kraków, dnia 11 lipca 2013 r.

Członkowie
Zwyczajni i Wspierający
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego informuje, iż przedmiotem  zebrania Prezydium ZG PTT, które odbyło się w dniu 6 lipca 2013 r. w Krakowie była analiza kompetencji władz krajowych Towarzystwa określonych w Statucie PTT oraz ustosunkowanie się do wydanych w ostatnim okresie orzeczeń i praktyki Głównego Sądu Koleżeńskiego orzekającego w kilku różnych składach: Stanisław Smoroń, Danuta Markiewicz-Trylska, Małgorzata Szyda, Piotr Frydrych, Joanna Kowalska i Waldemar Wielgosz.

Mianowicie Główny Sąd Koleżeński wydał następujące orzeczenia:

  1. Z dnia 22 maja 2013 r. - stwierdzające nieważność uchwał Zarządu Głównego z dnia 20 kwietnia 2013 r. o nr 33-58/2013,
  2. Z dnia 29 maja 2013 r.- o uchyleniu uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego nr 25/2002 z dnia 22 grudnia 2002 r. i nr 15/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz ukaraniu karą nagany Pana Marka Trzemżalskiego (jako Prezesa Śląskiego Okręgu PTT) za wydanie tych uchwał,
  3. Z dnia 25 czerwca 2013 r. - o niezgodności z prawem uchwały Zarządu Głównego PTT nr 51/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
  4. Postanowienia z dnia 25 czerwca 2013 r. - o zastosowaniu tymczasowego środka zapobiegawczego w stosunku do Prezesa ZG PTT - Franciszka Witosa w postaci zakazu pełnienia funkcji we władzach PTT do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Podsumowanie analizy kompetencji władz krajowych Towarzystwa określonych w Statucie PTT, wykonanej przez Prezydium ZG PTT (przedstawione w oddzielnym dokumencie) prowadzi do poniżej przedstawionych stwierdzeń.

Wszystkie cytowane orzeczenia w sposób rażący naruszają postanowienia Statutu PTT, a to jego przepisy art. 13 ust 2 pkt 1-3 oraz art. 8 ust. 4 pkt 7 Statutu PTT; w zakresie kompetencji organów stowarzyszenia i są jaskrawym przykładem nadużywania prawa przez członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Wszystkie zapadłe orzeczenia zostały zaskarżone, lecz mimo podnoszonych zarzutów GSK PTT jedno z tych orzeczeń mianowicie z dnia 22 maja 2013 r. dot. uchwał ZG PTT 33-58/2013 GSK PTT utrzymał w mocy. Wobec powyższego Prezes ZG PTT zmuszony był do wykorzystania trybu skargi nadzwyczajnej przewidzianej w § 52 regulaminu Sądów Koleżeńskich domagając się zaprzestania wadliwej praktyki przekraczania kompetencji i uprawnień przez Główny Sąd Koleżeński PTT.

Wskazane orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego naruszają podstawowe i elementarne zasady funkcjonowania organów Towarzystwa. W żadnym stowarzyszeniu organ uprawniony do rozpatrywania jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Towarzystwa nie jest uprawniony do oceny działań i decyzji Zarządu Głównego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż orzeczenie z dnia 29 maja 2013 r. dot. m. in. Uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego nr 25/2002 z dnia 22 grudnia 2002 r., a także orzeczenie z dnia 25 czerwca 2013 r. dot. uchwały ZG PTT nr 51/2012 - naruszają kompetencje najwyższego organu Towarzystwa jakim jest Walny Zjazd PTT.

W kwestii uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego - Walny Zjazd PTT w dniu 27 marca 2011 r. podjął uchwałę nr 7, w której utrzymuje ważność uchwały Zarządu okręgu Śląskiego.

Podobna sytuacja dot. uchwały nr 51/2012 podjętej przez Zarząd Główny PTT - poprzedniej kadencji, która to uchwała i Zarząd uzyskały aprobatę Walnego Zjazdu w dniu 2 marca 2013 r.

Orzeczenia GSK naruszają także funkcję kontrolne przypisane Głównej Komisji Rewizyjnej.

Mając na względzie dobro spraw PTT, w celu wyjaśnienia spornych stanowisk i poglądów skierowano do członków Głównego Sądu Koleżeńskiego zaproszenie do wzięcia udziału w  zebraniu ZG PTT w dniu 6 września 2013 r. w punkcie „Analiza kompetencji władz krajowych Towarzystwa określonych w Statucie PTT”. Członkowie GSK jako goście zaproszeni mają głos doradczy.


Franciszek Witos
Prezes ZG PTTDziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI